sygnalista.net

Aplikacja do obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

Ryzyka w kanałach zgłoszeń - sygnalista.net

 • Home
 • Ryzyka w kanałach zgłoszeń

Ryzyka w kanałach zgłoszeń

Możliwe ryzyka w poszczególnych kanałach zgłoszeń

Zgłaszanie przez sygnalistę zagrożeń i nieprawidłowości zależnie od wykorzystanego kanału niesie pewne ryzyka. Poniżej przedstawiamy ryzyka mogące wystąpić zależnie od wybranego kanału zgłoszenia:

Pismo:

 • ujawnienie tożsamości – podczas procesu przekazywania pisma informacje o tożsamości sygnalisty mogą zostać odkryte;
 • niewłaściwe przesłanie pisma – podczas przesyłania trafi do niewłaściwej osoby lub instytucji;
 • brak nadzoru – jeśli nie ma stałego nadzoru nad skrzynką/zabezpieczonym miejscem, w którym znajduje się pismo, istnieje ryzyko opóźnienia w przetwarzaniu zgłoszenia.
Ważne jest, aby organizacje, które przyjmują zgłoszenia przy użyciu kanału pisma, podejmowały środki ostrożności, takie jak odpowiednie monitorowanie, bezpieczne miejsce przechowywania i procedury przetwarzania zgłoszeń, aby zminimalizować te ryzyka i zapewnić, że sygnaliści mogą skutecznie przekazać swoje informacje.

List:

 • ujawnienie tożsamości – istnieje ryzyko, że przez niewłaściwe oznaczenie korespondencji, list może trafić do niewłaściwej osoby;
 • opóźnienie w przesłaniu – jeśli list jest wysyłany tradycyjną pocztą, istnieje ryzyko opóźnienia w jego dostarczeniu;
 • ochrona danych – listy mogą być podatne na utratę, kradzież lub nieuprawniony dostęp;
 • brak śledzenia – zgłoszenia za pomocą listu mogą być trudniejsze do śledzenia i dokumentowania.
Ważne jest, aby organizacje, które przyjmują zgłoszenia za pomocą listu, odpowiednio oznaczały korespondencję i zapewniały odpowiednie procedury przetwarzania, ochronę i dokumentację zgłoszeń. Konieczne jest również regularne monitorowanie skrzynki pocztowej oraz odpowiednie zarządzanie dostępem do niej, aby ograniczyć ryzyko naruszenia poufności i manipulacji.

Telefon:

 • nieuprawnione nagranie rozmowy – istnieje ryzyko, że osoba odbierająca telefon nie jest delegowana do obsługi zgłoszeń i może dokonać nieuprawnionego nagrania rozmowy;
 • rozpoznanie sygnalisty po głosie – jeśli sygnalista nie zachowuje anonimowości podczas zgłaszania, istnieje ryzyko, że osoba odbierająca telefon może go rozpoznać po głosie;
 • brak weryfikacji tożsamości – w przypadku zgłoszeń telefonicznych istnieje trudność w zweryfikowaniu tożsamości sygnalisty;
 • brak dokumentacji – zgłoszenia telefoniczne mogą być trudniejsze do właściwej dokumentacji.
Ważne jest, aby organizacje, które przyjmują zgłoszenia telefoniczne, miały odpowiednie środki kontroli i zabezpieczeń. To obejmuje zarówno weryfikację tożsamości sygnalisty, jak i monitorowanie przetwarzania zgłoszeń oraz ochronę prywatności i poufności informacji. Wdrażanie odpowiednich procedur może pomóc w minimalizacji ryzyka związanego z tym kanałem zgłoszeń.

E-mail:

 • wysłanie informacji na błędny adres – sygnalista może wysłać zgłoszenie na niewłaściwy adres e-mailowy, co prowadzi do utraty informacji lub trafić do niepowołanych osób;
 • konta pocztowe niewiadomego pochodzenia– jeśli sygnalista korzysta z anonimowego lub niezabezpieczonego konta pocztowego, istnieje ryzyko, że informacje przesyłane są ze źródła niewiadomego pochodzenia;
 • brak zabezpieczenia komunikacji – nie są zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie komunikacji, może prowadzić do przechwycenia odczytania przesłanego zgłoszenia;
 • trudności w zarządzaniu zgłoszeniami – przetwarzanie zgłoszeń e-mailowych może być trudne ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, potencjalne błędy w transmisji czy brak przejrzystości w komunikacji.
Ważne jest, aby organizacje, które przyjmują zgłoszenia za pomocą e-maila, stosowały odpowiednie środki zabezpieczeń, takie jak zabezpieczenia logowania dwuskładnikowego, szyfrowanie komunikacji i zarządzanie dostępem do kont pocztowych. Regularne monitorowanie i odpowiednie zarządzanie zgłoszeniami e-mailowymi pomagają ograniczyć ryzyko związane z tym kanałem zgłoszeń.

Aplikacja:

 • brak anonimowości – aplikacje dla sygnalistów często oferują anonimowość, istnieje ryzyko, że szczegóły lub dane identyfikacyjne sygnalisty mogą zostać ujawnione w procesie przetwarzania lub administracji zgłoszenia;
 • brak odpowiednich zabezpieczeń – aplikacja nie zapewnia odpowiednich zabezpieczeń, takich jak zaawansowane szyfrowanie komunikacji między administratorem a sygnalistą, przesyłane informacje mogą być narażone na nieuprawniony dostęp lub przechwycenie przez osoby trzecie;
 • brak kontroli nad dostępem do aplikacji – gdy nie ma odpowiedniego zarządzania dostępem do aplikacji;
 • niejasne zarządzanie zgłoszeniem – jeżeli aplikacja nie zapewnia jasnych i zrozumiałych procedur zarządzania zgłoszeniami, istnieje ryzyko, że dokumenty, dowody lub informacje zostaną przypisane do niewłaściwego zgłoszenia lub że zgłoszenia nie zostaną poprawnie obsłużone i rozpatrzone;
 • problem z ewentualnymi błędami w aplikacji – aplikacje mogą być podatne na błędy techniczne, takie jak awarie, utrata danych czy problemy z funkcjonalnością;
 • brak zaufania do aplikacji – sygnaliści mogą obawiać się niewłaściwego wykorzystania zgłoszeń lub niestarannej obsługi ich informacji przez aplikację.
Ważne jest, aby organizacje, które korzystają z aplikacji dla sygnalistów, wybierały renomowane i zaufane rozwiązania, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danych, anonimowość, skuteczne zarządzanie zgłoszeniami i wysoką jakość obsługi. Równie ważne jest, aby aplikacje służące do zgłaszania przez sygnalistów były starannie opracowane, zapewniały silne zabezpieczenia, jasne procedury zarządzania zgłoszeniami oraz regularne aktualizacje, aby zminimalizować ryzyko związane z tym kanałem zgłoszeń. Dodatkowo, ważne jest także, aby organizacje monitorowały drogę zgłoszeń w aplikacji, aby skutecznie reagować na nie i chronić sygnalistów. Dowiedz się więcej o naszej aplikacji Sygnalista.NET