sygnalista.net

Aplikacja do obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

Ustawa o sygnalistach, dyrektywa, projekt - sygnalista.net

 • Home
 • Ustawa o sygnalistach

Ustawa o sygnalistach

Ważne informacje dla każdego

Ustawa o sygnalistach

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa jest ważnym krokiem w kierunku zwalczania nieprawidłowości w społeczeństwie i wspiera osoby, które dostrzegają nieprawidłowości i chcą je zgłosić. Wprowadzenie ustawy ma na celu ochronę interesów publicznych oraz osób zgłaszających, w celu zapewnienia przejrzystości, uczciwości i odpowiedzialności. Aplikacja dla sygnalistów ułatwia proces wdrażania ustawy w firmach, urzędach i szkołach.
Ustawa reguluje:
 • warunki objęcia ochroną osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa,
 • środki ochrony osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa,
 • zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
 • zasady zgłaszania naruszeń prawa organowi publicznemu,
  zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa,
 • zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem naruszeń prawa i podejmowaniem działań następczych.
W myśl ustawy sygnaliści zgłaszający nieprawidłowości podlegają ochronie przed działaniami odwetowymi takimi jak:
 • odmowie nawiązania stosunku pracy,
 • wypowiedzeniu lub rozwiązaniu bez wypowiedzenia stosunku pracy, niezawarciu umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas nieokreślony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarciu kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w przypadku gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 • obniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • wstrzymaniu awansu albo pominięciu przy awansowaniu,
 • pominięciu przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą lub obniżeniu wysokości tych świadczeń,
 • przeniesieniu pracownika na niższe stanowisko pracy,
 • zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych
  przekazaniu innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracownika,
 • niekorzystnej zmianie miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 • negatywnej ocenie wyników pracy lub negatywnej opinii o pracy,
 • nałożeniu lub zastosowaniu środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 • przymusie, zastraszaniu lub wykluczeniu,
 • mobbingu,
 • dyskryminacji,
  niekorzystnym lub niesprawiedliwym traktowaniu,
 • wstrzymaniu udziału lub pominięciu przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • nieuzasadnionym skierowaniu na badania lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 • działaniu zmierzającym do utrudnienia znalezienia w przyszłości pracy w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego,
 • spowodowaniu straty finansowej, w tym gospodarczej lub utraty dochodu
 • wyrządzeniu innej szkody niematerialnej, w tym naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia zgłaszającego.
Jakie nieprawidłowości bezwzględnie powinien zgłaszać sygnalista:
 • zamówień publicznych,
  usług, produktów i rynków finansowych,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
  bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
  ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych,
 • bezpieczeństwa sieci i systemów
 • teleinformatycznych,
  interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
Wprowadzenie regulacji ma na celu zapewnienie bezpiecznych i poufnych kanałów zgłoszeń dla sygnalistów oraz ochronę ich interesów. Dlatego ważne jest, aby ustawodawstwo zapewniało skuteczną ochronę, aby mogły czuć się bezpiecznie zgłaszać naruszenia prawa.
W ramach ustawy o sygnalistach, osoby zgłaszające mają prawo do korzystania z różnych kanałów zgłoszeń, które są bezpieczne, poufne i nie narażają ich na negatywne konsekwencje. Ponadto, zapewnienie ochrony nie ogranicza się tylko do sygnalistów, ale również obejmuje osoby powiązane z nimi, takie jak pomagające w zgłoszeniu czy członkowie rodziny.
W realizacji postanowień ustawy może pomóc system dla sygnalistów w postaci aplikacji Sygnalista.Net
Zachęcamy do przeczytania artykułów o tym kim jest:

Bibliografia:

Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937) Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845#12822845)