sygnalista.net

Aplikacja do obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

Sygnalista w firmie, zakładzie pracy, od ilu pracowników - sygnalista.net

 • Home
 • Sygnalista w firmie

Sygnalista w firmie

Ważne informacje dla każdego pracodawcy

Sygnalista w firmie i zakładach pracy

Jaki jest powód, dla którego Twoja firma powinna stosować wymagania dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości i posiadać bezpieczny i poufny kanał do zgłaszania incydentów? Ponieważ dzięki temu przedsiębiorca ma wpływ na funkcjonowanie zakładu pracy i szybko reaguje w przypadku naruszeń prawa. Kolejnym powodem są oczywiście wymogi prawne.  

Spis Treści​

Kim jest sygnalista w zakładzie pracy?

Kim jest sygnalista w firmie — to każda osoba, która zgłasza nadużycia i nieprawidłowości do pracodawcy lub odpowiednich organów państwowych. W świetle projektu ustawy obowiązkiem pracodawcy jest chronić takie osoby i zapewnić im możliwość skutecznego zgłaszania incydentów zaistniałych w przedsiębiorstwie.

Kim dokładnie może być sygnalista:

 • pracownikiem,
 • osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
 • akcjonariuszem lub wspólnikiem,
 • członkami zarządu,
 • wykonawcami, podwykonawcami i dostawcami.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Aby zapewnić skuteczność działania sygnalistów, ważne jest wyposażenie ich w narzędzia, które umożliwią natychmiastowe przekazanie informacji o występujących zagrożeniach. Tutaj przychodzi z pomocą aplikacja dla sygnalistów, która pozwala na szybkie i łatwe przekazywanie alarmów, a także na śledzenie ich realizacji.

Poufny kanał zgłoszeń - od ilu pracowników jest potrzebny?

Ustawa o ochronie sygnalistów (stworzona na bazie dyrektywy parlamentu europejskiego i rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wyznacza różne terminy obligatoryjnego posiadania systemu dla sygnalistów i są to:

 • mikro firma — w której zatrudnionych jest od 1 do 9 pracowników,  data wdrożenia: nieokreślony
 • mała firma — w której zatrudnionych jest od 10 do 49 pracowników,  data wdrożenia: nieokreślony
 • średnia firma — w której zatrudnionych jest od 50 do 249 pracowników,  data wdrożenia: 17.12.2023
 • duża firma — w której zatrudnionych jest powyżej 250 pracowników,  data wdrożenia: 17.12.2023

Pamiętajmy jednak, że sygnaliści w przedsiębiorstwie zgodnie z prawem unijnym są chronieni od 17.12.2021r. na podstawie Dyrektywy UE 2019/1937 w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Kogo dotyczy ustawa i dyrektywa?

Ustawa dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum 50 osób. Dodatkowo niezależnie od ilości pracowników, podmiotów prawnych określonych w Dyrektywie UE 2019/1937. W szczególności instytucje finansowe mają mieć wdrożone wewnętrzne rozwiązania anonimowego zgłaszania naruszeń zgodnie z ustawą AML, ponieważ nieprawidłowości mogą pojawiać się w procedurach o zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jakie nieprawidłowości powinien zgłaszać sygnalista?

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
 • zamówień publicznych,
 • usług, produktów i rynków finansowych,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • ochrony środowiska,
 • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,
 • bezpieczeństwa żywności i pasz,
 • zdrowia i dobrostanu zwierząt,
 • zdrowia publicznego,
 • ochrony konsumentów,
 • ochrony prywatności i danych osobowych,
 • bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
 • interesów finansowych skarbu państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej,
 • rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publiczno-prawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Jakie są obowiązki pracodawcy względem ustawy?

W celu zapewnienia zgodności z dyrektywą i ustawą obowiązkiem pracodawcy jest:
 • przygotowanie procedury i regulaminu postępowania,
 • stworzenie bezpiecznego kanału raportowania naruszeń,
 • informowanie i szkolenie z możliwości zgłaszania nieprawidłowości,
 • posiadanie systemu ochrony sygnalistów przez cały czas działalności firmy.

Czego zabrania pracodawcy ustawa?

Ustawa zabrania działań odwetowych na osobach dokonujących zgłoszeń o naruszeniach, a w szczególności:
 • odmowy nawiązania stosunku pracy,
 • wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 • niezawarcia umowy o pracę na czas określony,
 • obniżenia wysokości wynagrodzenia za pracę,
 • wstrzymania awansu albo pominięcia przy awansowaniu,
 • przeniesienia pracownika na niższe stanowisko pracy,
 • zawieszenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 • przymusu, zastraszania lub wykluczenia,
 • mobbingu,
 • dyskryminacji,
 • niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania.
Należy pamiętać, że to na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu, że nie podejmował działań odwetowych.

Bibliografia:

Dyrektywa parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937) Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (https://www.legislacja.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845#12822845)